Posvetujte se z našimi strokovnjaki

Rezervirajte sestanek in se dogovorite za izdelavo kartonaste embalaže po vaših specifičnih željah.
  • 1
    Izberite termin sestanka

  • 2
    Embalažo bomo izdelali po vaših željah

  • 3
    Edinstveni izdelki z lastno identiteto

1. Politika kakovosti

Politika družbe EMBALAŽA Maribor je zavezanost k vzdrževanju nivoja kakovosti proizvodov in poslovanja v skladu z zahtevami, potrebami in željami odjemalcev. Zadovoljevanje odjemalcev je prednostna naloga, ki se kaže predvsem v proizvodnji in prodaji proizvodov v želeni kvaliteti, svetovanju odjemalcev, točnih dobavah in čim krajših rokih.

Z odjemalci vzpostavljamo dolgoročen partnerski odnos, tako da skupaj načrtujemo nadaljnje usmeritve. Z izvajanjem stalnih izboljšav proizvodov in procesov sledimo najnovejšim trendom v panogi. Spodbujamo inovativnost vsakega posameznika v družbi in prisluhnemo spoznanjem odjemalcev. Ključna usmeritev zaposlenih je v osvajanju novih znanj, kar se kaže z intenzivnim izobraževanjem na vseh področjih.

Razvojna politika in strategija družbe je postati družba, ki bo v vseh pogledih primerljiva s tovrstnimi evropskimi družbami, kar pomeni predvsem višjo produktivnost ob optimalnih stroških in vodenju politike kakovosti poslovanja kot je opredeljeno v poslovniku.

Vsi zaposleni v družbi EMBALAŽA Maribor se zavedamo in razumemo politiko kakovosti, ki je posredovana vsem zaposlenim preko sistema notranjega komuniciranja.

Politika kakovosti in Okoljska politika predstavlja strateško usmeritev družbe, katere cilji se opredeljujejo in uresničujejo v okviru strategije družbe ter letnih planih.

2. Okoljska politika

Vodstvo EMBALAŽE Maribor se obvezuje in prevzema popolno odgovornost do obvladovanja svojih vplivov do okolja. Prizadevamo si k nenehnemu izboljševanju našega odnosa do okolja in zmanjševanju negativnih vplivov na okolje ter s tem preprečevanju onesnaževanja.

V družbi EMBALAŽA Maribor spremljamo in izpolnjujemo okolje-varstvene zakonodajne zahteve ter sprejete okolje-varstvene smernice s področja naše panoge in druge zahteve, na katere smo pristali in so v zvezi z okoljskimi vidiki, ki smo jih prepoznali.

Prizadevali si bomo za čim boljši izkoristek osnovnih surovin in materialov ter v okviru izvajanja okoljske politike in okvirnih izvedbenih ciljev za čim bolj racionalno rabo naravnih virov. Zmanjševanju vplivov na okolje bomo posvečali posebno skrb že pri načrtovanju in projektiranju naprav ter postopkov in ne nazadnje pri zaključku življenjskega cikla naših proizvodov. Vsi skupaj si bomo prizadevali za manjšanje porabe vseh vrst energentov. Vsi zaposleni v družbi se zavedamo in razumemo okoljsko politiko, ki je posredovana vsem zaposlenim preko sistema notranjega komuniciranja.

Okoljska politika je na voljo vsem poslovnim partnerjem in vsem zainteresiranim strankam. Okoljska politika je posredovana vsem, ki delajo za ali v njenem imenu, skupno s postopki in zahtevami, ki se na njih nanašajo. Pripravljeni smo na dialog z vsemi, ki so kakorkoli zainteresirani za naše poslovanje in odnos do okolja.

Politika kakovosti in okoljska politika

Politiko in cilje kakovosti ter okoljsko politiko z okoljskimi cilji postavlja uprava družbe v okviru splošne poslovne politike.

Za dosledno izvajanje politike kakovosti in okoljske politike skrbi uprava, ki zagotavlja tudi nenehno pregledovanje njene primernosti.

Politika kakovosti in Okoljska politika predstavljata strateško usmeritev družbe, katere cilji se opredeljujejo in uresničujejo v okviru letnih planov.